Civilinės atsakomybės draudimo įvykis

Civilinė atsakomybė – pareiga atlyginti trečiajam asmeniui padarytą žalą, atsiradusi dėl įstatymu draudžiamų veiksmų arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.

Asmuo gali būti visiškai arba iš dalies atleistas nuo civilinės atsakomybės, remiantis teisės aktuose numatytais pagrindais (pavyzdžiui, dėl paties nukentėjusio asmens veiksmų).

Ką daryti atsitikus įvykiui?

Jei atsitinka įvykis, dėl kurio Jums yra pareikštas ar gali būti pareikštas reikalavimas atlyginti žalą:

 • imkitės Jums prieinamų protingų priemonių siekiant apsaugoti turtą ir užkirsti kelią galimiems nuostoliams ar juos sumažinti;
 • pasirūpinkite, kad būtų suteikta medicinos pagalba nukentėjusiesiems;
 • apie įvykį iškart praneškite atsakingoms institucijoms – policijai, greitajai medicinos pagalbai, priešgaisrinės saugos, avarinei ar kitoms tarnyboms;
 • jei yra galimybė, užfiksuokite nuotraukomis įvykio vietą ir/ar sugadintą turtą;
 • išsaugokite sugadintą turtą ar jo liekanas iki atvyks mūsų atstovas ir sudarykite sąlygas apžiūrai, nebent nurodysime, kad tai nėra būtina;
 • apie įvykį, dėl kurio Jums yra pareikštas ar gali būti pareikštas reikalavimas atlyginti žalą, praneškite mums nedelsdami – jei įmanoma, iškart, kai tik sužinojote;
 • visokeriopai padėkite mums, mūsų atstovui ir ekspertams, nustatantiems įvykio aplinkybes, nuostolių ir išlaidų dydį.

Užregistravę Jūsų pranešimą mes susisieksime su Jumis ir prireikus pateiksime tolimesnes instrukcijas.

Kokius dokumentus pateikti, jei esate atsakingas už žalą?

Priklausomai nuo įvykio pobūdžio, paprašysime pateikti šiuos ir/ar papildomus dokumentus ir informaciją: 

 • jei pareikštas, nukentėjusio asmens rašytinį reikalavimą dėl žalos atlyginimo su jame nurodytomis įvykio aplinkybėmis;
 • jei reikalavimas dar nepareikštas, nurodykite pavardes, pavadinimus, adresus asmenų, galinčių pareikšti Jums reikalavimą;
 • išsamų paaiškinimą apie įvykio aplinkybes bei priežastis;
 • sutartį, kurios pagrindu teikiant paslaugas/prekes, buvo padaryta žala trečiajam asmeniui;
 • jei turite, sugadintos įrangos defektinius aktus;
 • įvykio vietos ir/ar sugadinto turto nuotraukas;
 • jei įvykis registruotas policijoje, pažymą arba informaciją, kuriame PK registruotas įvykis, ROIK numerį.

 Prireikus daugiau informacijos ir/ar dokumentų, informuosime papildomai.

Gavę Jūsų pranešimą, susisieksime su nukentėjusiu asmeniu, kurio taip pat paprašysime pateikti dokumentus ir informaciją, susijusią su įvykiu.

Kokius dokumentus pateikti, jei patyrėte žalą?

Jei žinote, kad žalą padaręs subjektas savo civilinę atsakomybę apsidraudęs draudimo bendrovėje „If“, apie įvykį galite pranešti mums internetu, užpildydami šią formą. Pildydami pranešimo formą prisekite arba vėliau el. paštu zalos@if.lt pateikite šiuos dokumentus:

 • rašytinį reikalavimą dėl žalos atlyginimo su jame nurodytomis įvykio aplinkybėmis;
 • jei sužalota Jūsų sveikata, su įvykiu susijusius medicininius dokumentus;
 • sutartį, kurios pagrindu teikiant paslaugas/prekes, Jūsų turtui ar sveikatai buvo padaryta žala;
 • jei turite, sugadintos įrangos defektinius aktus;
 • įvykio vietos ir/ar sugadinto turto nuotraukas;
 • numatomą nuostolių (reikalavimo) sumą (pvz., turto atstatymo sąmatą);
 • jei įvykis registruotas policijoje, pažymą arba informaciją, kuriame PK registruotas įvykis, ROIK numerį.

Prireikus daugiau informacijos ir/ar dokumentų, informuosime papildomai.

Gavę Jūsų pranešimą, susisieksime su draudėju, kurio taip pat paprašysime pateikti dokumentus ir  informaciją, susijusią su įvykiu.

Sprendimo dėl draudimo išmokos priėmimas

Įvertinę Jūsų ir nukentėjusio asmens pateiktus dokumentus bei informaciją, Jūsų sudarytos draudimo sutarties sąlygas, taip pat ar dėl įvykio Jums kyla civilinė atsakomybė, mes priimsime sprendimą, apie kurį Jus informuosime. 

Jei įvykis pripažintas draudžiamuoju, draudimo išmoka išmokama per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes, pasekmes ir draudimo išmokos dydį. Mes atlyginame nuostolių sumos dalį, viršijančią Jūsų draudimo sutartyje numatytą išskaitos (franšizės) sumą.