Ką daryti atsitikus įvykiui?

Iškilus pavojui įmonės turtui arba jau įvykus žalai, turite:

  • pagal galimybes imtis Jums prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti. Jūs galite šalinti įvykio priežastis nelaukdami draudimo eksperto apžiūros: pavyzdžiui, keisti prakiurusį vamzdį. Tik prašome prieš keičiant nufotografuoti ir išsaugoti turto liekanas iki eksperto apsilankymo;

  • nedelsdami apie įvykį pranešti atitinkamoms institucijoms ir/ ar tarnyboms (pvz., policijai, greitajai pagalbai, priešgaisrinei tarnybai, avarinėms tarnyboms ir pan.);

  • kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo žinios apie įvykį, pranešti draudimo bendrovei registruojant įvykį internetu arba skambinti trumpuoju numeriu 1620;

  • išsaugoti sugadintą turtą ar jo liekanas iki atvyks mūsų atstovas ir sudaryti sąlygas apžiūrai, nebent draudimo bendrovės atstovas nurodo, kad tai nėra būtina;

  • suteikti mums ar mūsų įgaliotam atstovui galimybę laisvai ir netrukdomai nustatyti žalos dydį ir priežastis (patikrinti turto apskaitos, įsigijimo, realizavimo, nuomos ir kitus dokumentus);

  • pateikti visus turimus dokumentus ir informaciją apie draudžiamojo įvykio aplinkybes, pasekmes ir nuostolio dydį;

  • pateikti įrodymus ir informaciją, kuri padėtų išaiškinti įvykio kaltininką. Nustačius įvykio kaltininką draudimo bendrovė netaikys sutartyje numatytos išskaitos.