Eismo įvykio metu buvo sužalotų arba žuvusių asmenų

Gavę pranešimą apie įvykį, SMS žinute atsiųsime Jūsų asmeninio žalų specialisto kontaktus.

Kas yra asmens žala?

Žala asmeniui – žala padaryta asmens sveikatai (trauma) ar gyvybės atėmimas.
Pagal asmens žalą yra kompensuojamos šios išlaidos:

• Sveikatos grąžinimo išlaidos
• Netektos pajamos
• Neturtinė žala

Jeigu asmuo žuvo:

• Laidojimo ir kapavietės tvarkymo išlaidos
• Neturtinė žala

Kada išmokama draudimo išmoka?

Išmoka išmokama per 30 dienų nuo pretenzijos pateikimo dienos, tačiau jeigu per šį laikotarpį neįmanoma ištirti aplinkybių, būtinų įvykio faktui ar žalos dydžiui nustatyti, išmoka mokama per 14 dienų, skaičiuojant nuo dienos, kai šias aplinkybes būtų įmanoma baigti tirti, dedant reikiamas pastangas.

Jei laukiama sprendimo baudžiamojoje, administracinėje ar civilinėje byloje, išmoka sumokama per 14 dienų nuo įsiteisėjusio sprendimo, nuosprendžio ar nutarimo gavimo dienos.

Reikia konsultacijos?

Kartu su žalos numeriu SMS žinute atsiųsime Jūsų asmeninio žalos specialisto kontaktus. Specialistas mielai atsakys į Jūsų klausimus.

Dažniausiai užduodami klausimai

Sveikatos grąžinimo išlaidų kompensavimas

Atlyginamos tokios Jūsų išlaidos, kurios sietinos su eismo įvykio metu patirtos traumos gydymu ir buvo skirtos Jus gydžiusio gydytojo (pvz. vaistai, įtvarai, slaugos priemonės).

Papildomi dokumentai, kuriuos turite pateikti:

• medicininius dokumentus, kur būtų nurodyti patirti sužalojimai ir skirtas gydymas;
• medikamentų ir medicininių priemonių ar paslaugų pirkimo kvitus/čekius;
• kitus dokumentus, patvirtinančius sveikatos grąžinimo išlaidas.

Netektų pajamų išlaidų kompensavimas

Atlyginamas skirtumas tarp pajamų, kurias būtumėte gavęs jei nebūtumėte sužalotas, ir kurias gavote realiai tuo laikotarpiu kai gydėtės.

Papildomi dokumentai, kuriuos turite pateikti:

• darbovietės pažymą apie vidutines mėnesio pajamas (po mokesčių nuskaičiavimo);
• Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (Sodra) pažymą apie mokėtas ligos ar kitas pašalpas;
• pažymą ar pajamų deklaraciją iš Valstybinės Mokesčių inspekcijos apie deklaruotas pajamas už praėjusį laikotarpį, jei asmuo verčiasi individualia veikla;
• verslo liudijimo kopiją;
• kitus dokumentus, patvirtinančius turėtas pajamas ar gaunamas išmokas.

Laidojimo išlaidų kompensavimas

Atlyginamos išlaidos už laidojimo reikmenis (karstas, rūbai ir kt.), gedulingus pietus ir paminklo pastatymą. Atkreipiame dėmesį, kad iš draudimo išmokos yra išskaičiuojamos -valstybės skiriama laidojimo pašalpa ir tikslinės Sodros išmokos (jei tokios buvo mokėtos).

Papildomi dokumentai, kuriuos turite pateikti:

• laidojimo išlaidų kvitus;
• Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (Sodra) pažymą apie išmokėtas laidojimo ar kitas pašalpas, jei žuvęs asmuo buvo pensinio amžiaus ar turėjo kitą pagrindą gauti šias išmokas;
• išlaidas už paminklą patvirtinančius dokumentus ir paminklo (kapavietės) fotonuotrauką;
• kitus dokumentus, Jūsų nuomone, reikšmingus žalos dydžio paskaičiavimui.

Neturinės žalos kompensavimas

Neturtinė žala teisės aktų nustatyta tvarka mokama tik eismo įvykio metu sužalotiems asmenims ar žuvus asmeniui, kai šį faktą patvirtina policija. Jei apie įvykį policijai nepranešama ar įvykio metu asmuo nepatiria sužalojimų (pvz. nukentėjęs rado apgadintą automobilį ir dėl to negalėjo vykti į darbą) neturtinė žala neatlyginama.

Dokumentai, kuriuos turite pateikti:

• paaiškinamąjį raštą (laisva forma rašo nukentėjęs asmuo) ir medicininius dokumentus, jeigu jie nebuvo pateikti sveikatos grąžinimo išlaidų kompensavimui gauti;
• kitus dokumentus (pvz.: santuokos liudijimą, įrodantį giminystės ryšį su žuvusiu asmeniu, jei pavardės skirtingos).