Ką daryti atsitikus įvykiui

Mes padarysime viska, kad sklandžiai ir greitai atlygintume Jums nuostolius nelaimes atveju. Tačiau svarbu, kad kaip rūpestingi savo namu šeimininkai Jūs laikytumėtės minimaliu saugumo taisyklių.

 Iškilus pavojui Jūsų turtui arba jau įvykus žalai, turite:

 • pagal galimybes imtis Jums prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti. Jūs galite šalinti įvykio priežastis nelaukdami draudimo eksperto apžiūros: pavyzdžiui, keisti prakiurusį vamzdį. Tik prašome prieš keičiant nufotografuoti ir išsaugoti turto liekanas iki eksperto apsilankymo;
 • nedelsdami apie įvykį pranešti atitinkamoms institucijoms ir/ ar tarnyboms (pvz., policijai, greitajai pagalbai, priešgaisrinei tarnybai, avarinėms tarnyboms ir pan.);
 • kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo žinios apie įvykį, pranešti draudimo bendrovei registruojant įvykį internetu arba skambinti trumpuoju numeriu 1620;
 • išsaugoti sugadintą turtą ar jo liekanas iki atvyks mūsų atstovas ir sudaryti sąlygas apžiūrai, nebent draudimo bendrovės atstovas nurodo, kad tai nėra būtina;
 • suteikti mums ar mūsų įgaliotam atstovui galimybę laisvai ir netrukdomai nustatyti žalos dydį ir priežastis (patikrinti turto apskaitos, įsigijimo, realizavimo, nuomos ir kitus dokumentus);
 • pateikti visus turimus dokumentus ir informaciją apie draudžiamojo įvykio aplinkybes, pasekmes ir nuostolio dydį;
 • pateikti visus turimus dokumentus, įrodymus ir visą informaciją, reikalingą imtis veiksmų prieš asmenį, kaltą dėl atsiradusios žalos.

Jei Jūsų turtas nukentėjo nuo ugnies

Kilus gaisrui būtina laikytis šių nurodymų:

 • Nedelsiant praneškite apie gaisrą priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai ir policijai, tai galima padaryti paskambinus 112- skubios pagalbos numeriu;
 • Įvykio vietą palikite netvarkytą iki kol jos atvyks apžiūrėti ekspertai;
 • Kai bus saugu, esamą situaciją užfiksuokite nuotraukose ir pateikite jas draudimo bendrovei.
 • Išsaugokite visas turto liekanas iki atvyks draudimo bendrovės ekspertai.

Draudimo bendrovės ekspertai įvertins padarytą turtui žalą ir, jei reiks, numatys tolimesnius nuostolių nustatymo, aplinkybių tyrimo veiksmus.

Vandentiekio, kanalizacijos avarija

 • Vos pastebėję, kad prakiuro vamzdis, nedelsdami užsukite vandenį. Jeigu patys to negalite padaryti, nedelsdami kvieskite avarinę tarnybą, pastatą aptarnaujančios įmonės darbuotojus.Iškvieskite santechniką , kad nustatytų įvykio priežastis ir jas pašalintų. 
 • Būkite atsargūs, jeigu prakiuro karšto vandens ar šildymo sistemos vamzdis – galite nusiplikyti.
 • Kiek įmanoma, susemkite išsiliejusį vandenį ir nusausinkite grindų dangą.
 • Jei trūkus vamzdžiui užliejote kaimynus ir esate apdraudę bendrąją civilinę atsakomybę, informuokite kaimynus, kad dėl patirtos žalos taip pat kreiptųsi į mus.
 • Esamą situaciją fiksuokite nuotraukose, kurias vėliau pateiksite draudimo kompanijai.
 • Informuokite apie įvykį namo pirmininką ar namo administratorių , jei toks yra.
 • Įvykį registruokite internetu. Pagal galimybes, registruojant, pridėkite keletą nuotraukų ar žalą patvirtinančius dokumentus. 

Šalinkite įvykio priežastis nelaukdami draudimo eksperto apžiūros: pavyzdžiui, keiskite prakiurusį vamzdį. Tik prašome prieš keičiant nufotografuoti ir išsaugoti pakeistą daiktą iki eksperto apsilankymo.

Užliejimas iš kaimyninių patalpų

 • Jei vanduo teka pro lubas, nedelsdami kvieskite avarinę tarnybą, namą aptarnaujančios įmonės ar bendrijos atsakingus darbuotojus.
 • Kai vanduo jau nebėga, o radote sugadintą apliejimo metu turtą, kreipkitės į namą administruojančią įmonę, kad nustatytų įvykio priežastis bei kaltininkus. Tai svarbu, nes, jei avarijos kaltininkai yra tretieji asmenys ir jie bus nustatyti, Jūs gausite didesnę draudimo išmoką (nebus išskaičiuota franšizė).
 • Kreipkitės į kaimynus, kad jie patikrintų, ar vanduo teka ne iš jiems priklausančių patalpų.
 • Ant grindų pastatykite indą vandeniui surinkti. Susemkite išsiliejusį vandenį, nusausinkite grindis. Pagal galimybes apdenkite baldus, elektros prietaisus, atsargas, įrenginius, kad sumažintumėte galimus nuostolius.
 • Nelieskite elektros jungiklių ar laidų, jei manote, kad juos galėjo pažeisti vanduo. Jei nesate tikras – išjunkite elektrą.
 • Esamą situaciją užfiksuokite nuotraukose, kurias vėliau pateiksite draudimo bendrovei.
 • Informuokite apie įvykį namo pirmininką ar namo administratorių.
 • Įvykį registruokite internetu. Pagal galimybes, registruojant, pridėkite keletą nuotraukų ar žalą patvirtinančius dokumentus.

Gamtinių jėgų ir potvynio padaryta žala turtui

Pagal galimybes imkitės Jums prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti. 

 • Jei dėl potvynio užtvindytas rūsys, kvieskite avarinę tarnybą, kad išsiurbtų vandenį.
 • Jei dėl audros virsdamas medis pakibo ant stogo, informuokite priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą.
 • Jei turtui ir toliau gresia pavojus (pvz., išdaužtas langas, nuplėšta stogo danga ir į namus skverbiasi vanduo), esamą situaciją užfiksuokite nuotraukose, kurias vėliau pateiksite mums, ir galite pradėti smulkius remonto darbus nesulaukę mūsų ekspertų. Būtinai išsaugokite sugadinto turto liekanas iki atvyks mūsų atstovas. Taip pat saugokite dokumentus, įrodančius turto gelbėjimo ir remonto išlaidas.
 • Įvykį registruokite internetu. Pagal galimybes, registruojant, pridėkite keletą nuotraukų ar žalą patvirtinančius dokumentus.

Turto vagystė arba vandalizmo atvejis

 • Apie įvykį nedelsdami praneškite policijai, tai galite padaryti 112 – skubios pagalbos telefonu;
 • Jei į patalpas/pastatą buvo įsilaužta ir dėl to kyla pavojus kitam turtui (pvz., išdaužtas langas), pagal galimybes imkitės Jums prieinamų protingų priemonių žalai sumažinti įrengdami laikinas lango konstrukcijas. Turint Pagalba namuose galite kreiptis tel. 1620.
 • Esamą situaciją užfiksuokite nuotraukose, kurias vėliau pateiksite draudimo bendrovės ekspertui.
 • Paruoškite pavogto ar sugadinto turto sąrašą su įsigijimo vertėmis. Kiek įmanoma surinkite įsigijimo dokumentus ar kitus turėtą turtą ir jo vertę įrodančius dokumentus.
 • Įvykį registruokite internetu. Pagal galimybes, registruojant įvykį, pridėkite keletą nuotraukų ar žalą patvirtinančius dokumentus.

Transporto priemonės atsitrenkimas

Po įvykio būtina užpildyti eismo įvykio deklaraciją arba iškviesti policiją. Policiją kviesti būtina tokiais atvejais:

 • jei dėl eismo įvykio aplinkybių nesutariama;
 • jei nežinomas nukentėjusio turto savininkas (pvz. apgadintas pastatas, įrengimai ir pan.);
 • jei kaltininkas pasišalino iš įvykio vietos;
 • jei eismo įvykio kaltininkas neblaivus. 

Visais kitas atvejais užtenka užpildyti eismo įvykio deklaraciją, o jei jos nėra ant balto popieriaus lapo nurodyti dalyvius, aplinkybes, nupaišyti schemą. Kaltininkas savo kaltę turėtų patvirtinti pasirašydamas eismo įvykio deklaraciją. (Eismo įvykio deklaracijoje 14 punktą).

Padarykite automobilio, padariusio žalą turtui, valstybinių numerių nuotrauką ir kelias sugadinto turto nuotraukas.
Apie įvykį praneškite mums internetu

Pildydami pranešimo formą prisekite arba vėliau el. paštu zalos@if.lt  pateikite šiuos dokumentus:

 • eismo įvykio deklaraciją (jei sudaryta);
 • policijos pažymą (jei buvo kviesta), tačiau jei neturite nurodykite komisariatą, kuriame įvykis registruotas;
 • sugadinto turto nuotraukas;
 • informaciją apie liudytojus (jei buvo);
 • Įvykį registruokite internetu. Pagal galimybes, registruojant įvykį, pridėkite keletą nuotraukų ar žalą patvirtinančius dokumentus.

Jei dužo pastato lango, durų stiklas

Skilus ar dužus pastato/patalpos langui:

 • Jei sudaužytas išorinis pastato stiklas, būtinai apie įvykį praneškite policijai, tai galite padaryti 112 – skubios pagalbos telefonu. Registruodami įvykį draudimo bendrovėje pateikite įvykio registracijos policijoje numerį ROIK.
 • Jei radote savaime įtrūkusį stiklą (nestebima įdauža) ar sudužusį vidinį stiklą – policijos kviesti nereikia.
 • Jei dėl sudužusio stiklo kyla grėsmė žalos didėjimui (namų turto vagystė, kritulių patekimas į patalpas ir pan.), laikinai uždenkite ar keiskite išdaužtą stiklą nelaukiant eksperto skambučio ar apžiūros. Prieš tai būtinai padarykite sugadinto turto nuotraukų ir išsaugokite turto remontą patvirtinančius dokumentus. Dėl laikino stiklo įdėjimo Jei esate pasirinkę Pagalba namuose paslaugą, skambinkite tel. 1620.

Įvykį registruokite internetu. Pagal galimybes, registruojant įvykį, pridėkite keletą nuotraukų ar žalą patvirtinančius dokumentus.

Įtampos svyravimai

Draudimas nuo viršįtampių galioja apsidraudus „If namai“ ir „If super namai“ draudimo variantais.

Jei jūs įtariate, kad žala Jūsų turtui atsirado dėl įtampos svyravimų:  

 • Jei sugedusi patalpos ar pastato įranga, kreiptis į įrengimą aptarnaujančią įmonę arba garantinį aprantavimą atliekančią įmonę dėl defektinio akto sudarymo.Defektiniame akte turi būti nurodyta, kas sugedo (gamintojas, modelis), dėl kokios priežasties sugedo, numatomos remonto išlaidos. Informuokite meistrus, kad fiksuotų nuotraukomis perdegusias nuo įtampos įrenginio dalis, šias nuotraukas pateikite Draudimo bendrovei.
 • Kreipkitės į ESO, kad pateiktų informaciją ar buvo fiksuoti įtampos šuoliai ir nurodytų įtampos svyravimo priežastį.
 • Jei sugedo mobilūs įrenginiai (kompiuteris, mobilus telefonas ir pan.), įvykį registruokite internetu. Pagal galimybes, registruojant įvykį, pridėkite keletą nuotraukų, įsigijimo dokumentus. Po įvykio registracijos draudimo bendrovėje informuosime Jus, į kurią remonto įmonę iš mūsų partnerių sąrašo Jums reikia kreiptis.  Partnerių sąrašas čia.

 Geroji praktika:

Atsižvelgdami į Jūsų patirtį ir mūsų statistiką, rekomenduojame namuose įsirengti apsaugos nuo viršįtampių priemones, kurios atitiktų LR teisės aktuose ir europiniuose standartuose nustatytus reikalavimus. Rekomenduojame rinktis C klasės (kitaip 2 tipas) arba B+C klasės (kitaip 1+2 tipai) viršįtampių apsaugos sistemas, o dėl jų montavimo kreiptis tik į patikimas įmones.

Taip pat atkreipiame dėmesį į draudimo taisyklėse numatytus saugumo reikalavimus bei draudimo nuo viršįtampių (įtampos svyravimų) sąlygas, kuriose nustatyta, kad draudimo išmoka už pasikartojančius viršįtampių (įtampos svyravimų) nuostolius nemokama, jeigu namuose nėra įrengtos apsaugos nuo viršįtampių priemonės.

Kritulių ir vandens prasiskverbimas

Draudimas nuo kritulių ir vandens prasiskverbimo galioja apsidraudus „If super namai“ draudimo variantu.

 • Pagal galimybes imkitės Jums prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti. Jei į namus skverbiasi vanduo, imkitės smulkių remonto darbų ir nesulaukę mūsų ekspertų, tačiau būtinai išsisaugokite sugadintą turtą, nuotraukas ir remonto išlaidas įrodančius dokumentus.
 • Esamą situaciją užfiksuokite nuotraukose ar filmuotoje medžiagoje, kurias vėliau pateiksite draudimo bendrovei.
 • Informuokite apie įvykį namo pirmininką ar namo administratorių jei toks yra.

Įvykį registruokite internetu. Pagal galimybes, registruojant įvykį, pridėkite keletą nuotraukų ar žalą patvirtinančius dokumentus.

Vidaus gedimai

Draudimas nuo vidaus gedimų galioja apsidraudus „If super namai“ draudimo variantu.

 • Jei sugedo Jūsų namo namuose esantis turtas, kuriam garantija negalioja arba remontas negarantinis, kreipkitės į remontą įmonę, kuri atlieka tokių įrenginių remontus, kad sudarytų defektinį aktą, kurį pateikite draudimo bendrovei. (Jei remontas galimas, draudimo bendrovei galite pateikti ir remonto sąmatą).
 • Jei sugedo turtas su galiojančia garantija, pirmiausia kreipkitės į garantinį saloną.
 • Suraskite sugadinto turto įsigijimo dokumentus, kuriuos reikės pateikti draudimo bendrovei.
 • Padarykite sugadinto turto nuotraukas, kuriose matytųsi bendras įrenginio vaizdas, modelio numeris, serijinis numeris.
 • Įvykį registruokite internetu. Pagal galimybes, registruojant įvykį, pridėkite keletą nuotraukų ar žalą patvirtinančius dokumentus.

Telefono draudimas

 • Atsitikus įvykiui, žalą registruokite internetu. Pagal galimybes, registruojant įvykį, pridėkite keletą nuotraukų su matomu IMEI ar identifikaciniu numeriu, bei pridėkite įsigijimo dokumentus.
 • Po žalos registracijos su jumis susieks ekspertas telefonu ar elektroniniu paštu, nurodys remonto įmones iš mūsų partnerių sąrašo į kurias reikėtų kreiptis dėl įrenginių remonto ir jei reikės paprašys pateikti papildomus dokumentus.
 • Partnerių sąrašas internete, į parnerius kreiptis tik gavus žalos numerį ir sutarus su Jūsų žalą administruojančiu darbuotoju.

Nekilnojamo namų turto draudimas

 • Kai žala atsitinka Jūsų namų turtui, įvykį registruokite internetu.
 • Pagal galimybes, registruojant įvykį, pridėkite keletą nuotraukų ar žalą patvirtinančius dokumentus. Aiškiai nurodykite įvykio aplinkybes, priežastį, vietą.
 • Po žalos registracijos su jumis susisieks ekspertas telefonu ar elektroniniu paštu, nurodys remonto įmones iš mūsų partnerių sąrašo, į kurias reikėtų kreiptis dėl įrenginių remonto ir jei reikės paprašys pateikti papildomus dokumentus. Esant poreikiui mūsų ekspertai patys atvyksta Jūsų nurodytu adresu, įvertinti nukentėjusio turto žalos.