Įmonės civilinės atsakomybės draudimas

Pasirinkę papildomas apsaugos sąlygas, gausite dar platesnę apsaugą

Civilinės atsakomybės, kylančios dėl Draudėjo kontrahentų padarytos žalos draudikui, pasiliekant subrogacijos galimybę, draudimas.

Draudžiama Draudėjo atsakomybė už Kontrahentų padarytą žalą, už kurią Draudėjas atsako pagal teisės aktus (nedraudžiant pačių Kontrahentų civilinės atsakomybės). Draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką, įgyja teisę subrogacijos būdu išreikalauti žalos atlyginimą iš ją realiai padariusių asmenų, įskaitant Draudėjo kontrahentus

Civilinės atsakomybės, kylančios dėl Draudėjo kontrahentų padarytos žalos, Draudikui nepasiliekant subrogacijos galimybės, draudimas.

Draudžiama Draudėjo Kontrahentų, už kuriuos Draudėjas atsako pagal teisės aktus dėl draudimo liudijime nurodytos veiklos ar(ir) produkto, civilinė atsakomybė. Draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką, subrogacijos teisių Kontrahentų atžvilgiu neįgyja, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

Civilinės atsakomybės, kylančios dėl žalos, padarytos valdant, naudojant transporto priemones, taip pat dėl žalos, padarytos vykdant pakrovimo, iškrovimo darbus, draudimas.

Draudžiama Draudėjo civilinė atsakomybė, susijusi su Transporto priemonių valdymu, naudojimu, taip pat atsakomybė, susijusi su pakrovimo ir iškrovimo darbais, naudojant Transporto priemones. Draudimo apsauga galioja tik tuo atveju, jei Draudėjo civilinė atsakomybė negali būti draudžiama Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

Civilinės atsakomybės, kylančios dėl žalos, padarytos valdant, naudojant savaeiges darbo mašinas, taip pat dėl žalos, padarytos vykdant pakrovimo, iškrovimo darbus, draudimas.

Draudžiama Draudėjo civilinė atsakomybė, susijusi su savaeigių darbo mašinų, kurių valdytojų civilinė atsakomybė nėra draudžiama pagal transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą, naudojimu, valdymu, o taip pat atsakomybė, susijusi su pakrovimo ir iškrovimo darbais, naudojant šias savaeiges mašinas.

Draudimo įmokos perskaičiavimas pagal Draudėjo pajamas arba Draudėjo darbuotojų skaičių.

Draudimo įmoka apskaičiuojama, pagal nurodytas Draudėjo planuojamas metines pajamas arba darbuotojų skaičių. Draudimo laikotarpio pabaigoje draudimo įmoka perskaičiuojama ir jeigu faktinės pajamos arba darbuotojų skaičius yra mažesnis negu nurodyta sudarant sutartį, sumokėtas įmokos perviršis grąžinamas Draudėjui. Jeigu faktinės pajamos arba darbuotojų skaičius yra didesnis negu nurodyta sudarant sutartį, Draudėjas sumoka papildomą draudimo įmoką.

Draudžiamojo įvykio sąvokos išplėtimas

Pasirinkus šią sąlygą, atlyginama žala, kai reikalavimas pateikiamas draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir teritorijoje, neatsižvelgiant į tai, kada buvo atlikti veiksmai, sąlygoję žalos atsiradimą.

Retroaktyvus laikotarpis

Pasirinkus šią sąlygą, atlyginami nuostoliai dėl Draudėjo veiksmų (veikimo ar neveikimo), kurie buvo atlikti per retroaktyvųjį draudimo sutarties terminą ir draudimo teritorijoje, o reikalavimas atlyginti žalą yra pareikštas draudimo laikotarpiu ir draudimo teritorijoje.

Papildomas pranešimo apie reikalavimą terminas

Pasirinkus šią sąlygą, Draudėjui suteikiamas papildomas terminas, per kurį jis gali pranešti apie jam pareikštą reikalavimą.